HİZMET DETAY

Çevre Danışmanlık Hizmeti

Çevre Danışmanlık Hizmeti

Çevre Danışmanlık "Çevre Denetimi Yönetmeliği", "Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik "ve" Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği "T.C.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış ve yürürlüğe girmiştir. 

Firmamız Çevre izin veya çevre izin ve lisans e‐başvuru  dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır. 

Çevre danışmanlık kapsamında firmamız aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmektedir; 

Firmamız hizmet verdiği işletmenin başvuru dosyasını, gerekli olan bilgi, belge ve raporları eksiksiz olarak hazırlamak /hazırlatmak ve başvuruyu yapmakla, Hazırlanan bilgi, belge ve raporları eksiksiz bir şekilde yerinde inceleme yaparak değerlendirilmesi ve dosya içeriğindeki tüm bilgi, belge ve raporların teknik içeriğinin ilgili mevzuata uygunluğunu ve doğruluğunu sağlanmaktadır.

İhtiyaç duyulan tüm bilgi, belge ve raporları öngörülen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak temin etmek ve iletmekte, Hizmet verdiği işletme adına, mahalli idareler ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bakanlık ile gerekli işlemler hakkında yazışmalar ve görüşmeler yapmakla, Yetkili merci tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yerinde incelemeler sırasında tesiste en az bir çevre görevlisini hazır bulundurmaktadır. 

Çevre Danışmanlık 

Çevre danışmanlık kapsamında firmamız aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmektedir; 

Hizmet verdiği işletmenin çalışmaları esnasında öğrenilen ticari sır niteliğindeki bilgileri saklı tutmakta, Hizmet alımı sözleşmesi yapılması ve iptali durumunda, hizmet verdiği işletmenin durumundaki değişikliği en geç bir ay içerisinde yetkili merciye bildirmektedir. 

Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabii işletmeler, çevresel etkilerine göre; 
 
a) Ek ‐ 1 Çevreye kirleTİci etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler ( Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilir) 
 
b) Ek ‐ 2 Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri  tarafından verilir) ayrılmıştır. Ek‐1 ve Ek‐2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur. İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, beş (5) yıl süre ile geçerlidir. Tesisler çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusunu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi yada Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarına yaptırmakla yükümlüdür. Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması müteselsilen sorumludur. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete'de Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelik 01.11.2014 tarihinde revize edilerek Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği olarak tekrardan yayınlanmıştır. 

E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.